Indhold start

September 2021

 

Kommunegrænser på kort i ROV

Det er nu blevet muligt at se kommunegrænser som lag på stedfæstelseskortet i ROV. Funktionen er tilgængelig i alle ansøgningstyper der benytter stedfæstelse.

 

Obligatorisk at angive tidsrum på ved valg af ’Specifikt tidsrum’

Ved oprettelse af en ansøgning om Rådighedstilladelse på statsvej er det nu blevet obligatorisk at markere det specifikke tidsinterval i skemaet, hvis der under ’Råderum’ vælges ’Specifikt tidsrum’.

Mulighed for at gå til Google Street View via kort i ROV

Det er blevet muligt at gå direkte til Google Street View via udpegningskortene i ROV. Det fungerer ved, at man vælger ’Vis Streetview’ i menuen på kortet, og derefter klikker på det sted i kortet man gerne vil se. Herved åbnes Google Street View i en ny fane på den nøjagtige lokation. Funktionalitet er tilgængelig for Graveansøgninger, Rådighedstilladelse på statsvej, Cykel- og Motionsløb, Materieltilladelse samt Arrangementtilladelse

 

Se kort i fuld skærm i ROV

Det er nu blevet muligt at se kortene i ROV i fuld skærm. Dette gøres ved at trykke på pilene i højre hjørne af kortet.

 

Særtransporter

Vejdirektoratet har overtaget behandling af særtransportansøgninger fra Rigspolitiet pr. 1/10-2021. Dette betyder at der i ROV nu vil fremgå en ny sagstype; ’Særtransporter’. Alle ansøgninger behandles af Vejdirektoratets sagsbehandlere.

 

Februar 2021

 

Ansøgningsportalen er blevet opdateret den 24. februar med en række nye tiltag.

Det er nu blevet obligatorisk at vedhæfte et bilag til en graveansøgning

 

Vi har indsat kontonummer i parentes, øverst til højre på hver side, så man altid kan se, hvilken konto man er tilknyttet

 

Ved midlertidig færdigmelding af en gravesag, vil det fremover være obligatorisk at udfylde en forventet dato for færdiggørelsen

 

 

Ved en ændringsanmodning af en gravesag er det nu blevet muligt at vedhæfte et bilag.

 

Der er kommet en hjælpetekst til beskyttelsesnivauerne

 

De valgte beskyttelsesniveauer vil fremover fremgå af tilladelsen.

 

 

April 2020

Vejdirektoratet har den 22. april frigivet en ny version af ansøgningsportalen.

Ændringer i kortene

Zoom

Det er nu muligt at zoome i kortet, ved at trække en firkant. Man klikker i nærheden af det sted man ønsker at zoome til og holder musseknappen nede, mens man trækker med musen om det område man gerne vil zoome ind til.

Spærretider

Nu kan vejene med spærretider ses i kortet ved stedsudpegningen, her vist med blåt.

 

Udpegning af veje med en polygon

Det er nu igen blevet muligt at veje, ved at tegne en polygon. Først vælger man Vælg veje i et område (se den røde markering). Derefter kan man tegne sin polygon.

 

Man får så vist de veje, der er indenfor polygonen og man kan klikke af, præcis, hvilke man ønsker at grave i.

 

Rollevalg er flyttet op over aktørens detaljer:

 

Forny ansøgning i forbindelse med udbedring af retableringen på gravesager

Der er kommet en fane med Fejl og mangler, hvor man kan se de sager der hhv. skal færdigmeldes igen og de sager, hvor der kræves en ny tilladelse for at kunne færdiggøre arbejdet.

 

 Man får også en mail med et direkte link til at søge om fornyet tilladelse

 

 Det forløb man starter for at få en fornyet tilladelse er meget lig det man kender fra det at ansøge om forlængelse, og består af tre trin.

 Ny ansøgningstype til Cykel og motionsløb

Der er blevet oprettet en ny ansøgningstype til cykel- & motionsløb. Denne ansøgning tager ikke udgangspunkt i, at udpege ruten på kortet, men på at du uploader en gpx-fil med hele løbets rute.

Nye søgemuligheder

Skal man søge en sag frem, er det nu blevet muligt også at søge på e-mail.

Råden over vejareal på statsvej

Da SMS-indmeldingen udfases, har vi fjernet muligheden for at taste et indmeldingsnummer. Det vil stadig være muligt at ændre et indmelingsnummer på en eksisterende sag.

Fremover skal wepapp’en http://vierpaavejen.vd.dk/ benyttes.

I forbindelse med udfyldelsen af informationer om aktører, er der fjernet en del telefonnummer typer. Fremover vil kun følgende kunne udfyldes:

 

 

Mobil er desuden blevet obligatorisk for både Ansøger og Entreprenør.

Det er blevet lettere at indtaste oplysninger om Vejarbejderansvarlig. Vælg knappen Tilføj vejarbejderansvarlig:

Det er nu kun obligatorisk at udfylde Fornavn, Efternavn samt Telefonnummer.

Materiel ansøgninger

Der er sat en * på trin 5 Materiel for at vise at det er obligatorisk at udfylde dette.

 

 

1. marts 2020 lanceres 'Vi er på vejen'

Fra denne dag erstatter en ny web-app for til- og afmelding af vejarbejder den tidligere sms-tilmelding, som entreprenører på statsvejene har brugt siden 2012. Overgangen til den nye tilmeldingsapp, som hedder 'Vi er på vejen', vil køre i hele marts. Du finder vejledningen til den ny løsning her

Den nye tilmeldingsapp vil ud over funktionalitet til til- og afmelding af vejarbejder også give dig på vejen mulighed for at se tilladelses pdf'en samt afmærkningsplaner og andre dokumenter, som er vedhæftet tilladelsen. Du vil samtidig få adgang til et kort, der viser andre arbejder, som pågår på strækningen, du skal arbejde på. Endelig vil du få mulighed for at oplyse dine kontaktoplysninger, så andre entreprenører i nærheden kan kontakte dig, hvis I for eksempel har behov for at koordinere afmærkningen eller andet.

Den tidligere sms-tilmelding, kan bruges i overgangsperioden indtil den 26. marts. Herefter vil du modtage en påmindelse om at bruge 'Vi er på vejen', hvis du forsøger at tilmelde et vejarbejde. Ved næste opdatering af ansøgningsportalen, som er planlagt til at ske den 24. marts, vil det krævede felt 'Indmeldingsnummer' blive fjernet, da dette ikke længere er nødvendigt.

Den nye løsning er udarbejdet i samarbejde med udvalgte entreprenører, som har brugt den i en testperiode. Tilbagemeldingerne fra disse har været positive. De finder løsningen mere tidsvarende og intuitiv at bruge samtidig med, at de er glade for den hurtige digitale adgang til væsentlig information om sagen, når de står ude på vejen.

Link til den nye app er her:  https://vierpaavejen.vd.dk gem linket som en genvej i din browser på din telefon.

 

December 2019

Ansøgningsportalen er blevet opdateret den 11. december med en række nye tiltag.

Kortet indlæses hurtigere efter udvælgelsen af veje på det første trin på alle ansøgningstyperne.

Muligheden for at se konfliktende sager er flyttet til det trin, hvor rådighedsperiodens til og fra datoer angives:

 

Interessenter i adressebogen kan deles mellem alle brugere på samme konto. For at dele en interessent skal du markere firkanten foran Navn med flueben, jf. den røde firkant på billedet herunder. Fluebenet længst til højre viser de kontakter, der allerede er delt mellem brugerne af kontoen:

Graveansøgninger

Hvis din gravetilladelse omfatter tværprofilet kørebane eller cykelsti, er det nu obligatorisk at udfylde Berørte arealer i forbindelse med færdigmeldingen.

Råden over vejareal på statsvej

Du bliver nu bedt om at acceptere de valg, du har gjort på trinnet Hvornår i tekstform, inden du kan gå videre:

Tilladelse til opstilling af materiel

Det er nu obligatorisk at oplyse CVR nummer, når du opretter din ansøgning på vegne af en virksomhed:

Tilladelse til arrangement

Det er nu muligt at oplyse, hvis der er en Afmærkningsansvarlig for arrangementet

September 2019

16 september er ansøgnignsportalen blevet. Generelt for alle ansøgningstyperne betyder dette, at der er lagt en hjælpetekst ind over kortet, som fortæller, hvordan det bruges. Klik på pilen i højre side af boksen ”Om kortet” og følgende hjælpetekst foldes ud:

Du vil opleve nye advarselstekster i forbindelse med de udpegede strækninger, hvis du søger på veje som vejmyndigheden har registret busruter på, hvis de er registreret som del af det strategiske vejnet, som del af de fast omkørselsruter eller har vejstatus Privat fællesvej. I forbindelse med de enkelte strækninger, kan du nu også se de konkrete spærretider, hvis vejmyndigheden har registreret sådanne på strækningen:

For at gøre det lettere at arbejde med Adressebogen, er det nu muligt at gemme en aktør i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen. Vælg knappen ”Gem i adressebog” når du har udfyldt oplysningerne om aktøren:

Endelig er link til Vejledninger samt muligheden for Skift konto flyttet ned i bunden af siden.

Vejdirektoratet lancerer en forenklet trin løsning til ansøgning om Råden over vejareal på statsveje. Du mødes nu af 6 trin i ansøgningen frem for tidligere 13. De informationerne, du skal levere, er stort set de samme som tidligere, men de er nu samlet i temaerne Hvor, Hvad, Hvordan, Hvornår og Hvem for overskuelighedens skyld. Som ansøger opfordres du til at læse vejledningerne der er indlagt undervejs i trinforløbet. Tag også et kig på den nye Quick guide.

Endelig vil du opleve, at ansøgninger af denne type nu automatisk færdigmeldes af systemet dagen efter slutdatoen

Januar 2019

rov.vd.dk er 2. januar 2019 i blevet opdateret med følgende:

  • Nye lag i kortet der viser vejmyndighedens registrerede Busruter samt Helkilometre:

 

  • Mulighed for at genbruge steder fra anden ansøgning. For at genbruge stederne fra en tidligere ansøgning skal du kende sagens løbenummer samt vælge ’Kopier steder fra anden sag’ knappen på første trin i ansøgningsoprettelsen. Knappen findes nederst på siden under kortet.

  • Ny dokumentkategori ’Tegningsbilag/skitse’. Der kan derfor nu vælges mellem følgende kategorier:

  • Visning af navn, telefon og e-mail på Vejdirektoratets Overblikskort samt i kortene i ansøgningsportalen kan fravælges. Dette er indført for at leve op til kravene i Persondataforordningen.

 

  • Ansøgning om Generel tilladelse på statsvej: Det er blevet obligatorisk at udfylde ’Bemærkning til faglige kategori’:

 

  • Gravesager: Det er nu muligt at få udfyldt længden af graveområdet automatisk. Du skal blot klikke på ’Beregn længde’:

 

 

Vi har også indlagt automatik, så du bliver gjort opmærksom, hvis din ansøgning sker på strækninger af typen Privat fællesvej. Der er længere sagsbehandlingstid hos vejmyndigheden på disse sager, da de skal sendes i høring.

Der er ændret i måden Tværprofilerne vælges på, og i den forbindelse er det nu muligt at angive, om arbejdet er Langsgående eller Tværgående:

 

Da der kan forekomme ændringer i det ansøgte tracé, er der indført mulighed for at lave ændringsanmodning til vejmyndigheden herom. Da dette ikke ændrer på start og slutdatoer, er der indlagt et nyt trin i Ændringsanmodningen, hvor du skal vælge, hvad ændringen vedrører:

Vælger du ’Andet’, er det eneste du skal gøre at udfylde en kort beskrivelse i feltet Bemærkning. Bemærk at denne mulighed kun gælder for nye sager oprettet efter denne release. På sager oprettet inden 2/1-2019 vil det fortsat kun være muligt at ændre start og/eller slutdato.  

Endelig er der indført følgende nye Udførelsesmetoder: ’Eksisterende rør’ og ’Pløjning/gravning’.

 

  • Materiel ansøgning: Der kan nu tilføjes ’Bemærkning’ i forbindelse med færdigmeldingen som på de andre ansøgningstyper, og ved ændringsanmodning er det muligt at ændre i tidspunkterne for start og slut.

 

  • Ansøgning om råden over vej på statsvej: For at forenkle ansøgningsoprettelsen er der indført et trin i oprettelsen til angivelse af, hvornår der skal arbejdes. For at illustrere det valgte råderum og eventuelle spærretider på strækningen er der indført et ’Skoleskema’. Skemaet gør det let at udvælge specifikt tidsrum, da dette kan markeres direkte i skemaet:

 Endelig er det som på de andre ansøgningstyper blevet muligt at lave ændringsanmodning, hvis startdatoen ændre sig.