Indhold start

2. januar 2019

rov.vd.dk er i blevet opdateret med følgende:

 • Nye lag i kortet der viser vejmyndighedens registrerede Busruter samt Helkilometre:

 

 • Mulighed for at genbruge steder fra anden ansøgning. For at genbruge stederne fra en tidligere ansøgning skal du kende sagens løbenummer samt vælge ’Kopier steder fra anden sag’ knappen på første trin i ansøgningsoprettelsen. Knappen findes nederst på siden under kortet.

 • Ny dokumentkategori ’Tegningsbilag/skitse’. Der kan derfor nu vælges mellem følgende kategorier:

 • Visning af navn, telefon og e-mail på Vejdirektoratets Overblikskort samt i kortene i ansøgningsportalen kan fravælges. Dette er indført for at leve op til kravene i Persondataforordningen.

 

 • Ansøgning om Generel tilladelse på statsvej: Det er blevet obligatorisk at udfylde ’Bemærkning til faglige kategori’:

 

 • Gravesager: Det er nu muligt at få udfyldt længden af graveområdet automatisk. Du skal blot klikke på ’Beregn længde’:

 

 

Vi har også indlagt automatik, så du bliver gjort opmærksom, hvis din ansøgning sker på strækninger af typen Privat fællesvej. Der er længere sagsbehandlingstid hos vejmyndigheden på disse sager, da de skal sendes i høring.

Der er ændret i måden Tværprofilerne vælges på, og i den forbindelse er det nu muligt at angive, om arbejdet er Langsgående eller Tværgående:

 

Da der kan forekomme ændringer i det ansøgte tracé, er der indført mulighed for at lave ændringsanmodning til vejmyndigheden herom. Da dette ikke ændrer på start og slutdatoer, er der indlagt et nyt trin i Ændringsanmodningen, hvor du skal vælge, hvad ændringen vedrører:

Vælger du ’Andet’, er det eneste du skal gøre at udfylde en kort beskrivelse i feltet Bemærkning. Bemærk at denne mulighed kun gælder for nye sager oprettet efter denne release. På sager oprettet inden 2/1-2019 vil det fortsat kun være muligt at ændre start og/eller slutdato.  

Endelig er der indført følgende nye Udførelsesmetoder: ’Eksisterende rør’ og ’Pløjning/gravning’.

 

 • Materiel ansøgning: Der kan nu tilføjes ’Bemærkning’ i forbindelse med færdigmeldingen som på de andre ansøgningstyper, og ved ændringsanmodning er det muligt at ændre i tidspunkterne for start og slut.

 

 • Ansøgning om råden over vej på statsvej: For at forenkle ansøgningsoprettelsen er der indført et trin i oprettelsen til angivelse af, hvornår der skal arbejdes. For at illustrere det valgte råderum og eventuelle spærretider på strækningen er der indført et ’Skoleskema’. Skemaet gør det let at udvælge specifikt tidsrum, da dette kan markeres direkte i skemaet:

 Endelig er det som på de andre ansøgningstyper blevet muligt at lave ændringsanmodning, hvis startdatoen ændre sig.

 

 

9. oktober 2017

rov.vd.dk er i blevet opdateret med følgende:

 • Ny måde at udpege steder på inkl. ruteoptimering. Læs mere i denne quickguide. Ruteoptimeringen hjælper især ansøgere, der skal oprette en ansøgning om cykelløb
 • Rådighedssager der går gennem flere vejmyndigheder, kan nu oprettes i én sagsgang. Det er dog en forudsætning, at myndigheden benytter det vejforvaltningssystem, som Vejdirektoratet udbyder nemlig vejman.dk. Er dette ikke tilfældet, skal man for den del af ansøgningen, finde denne myndigheds indgang til ansøgningenstypen via virk.dk.
 • Mulighed for at springe frem og tilbage i oprettelsesforløbets trin
 • Brug af genvejstaster på trinnet Steder
 • Rådighed over vejareal på statsvej Der er rettet en fejl, så specifikt tidsrum kan ændres, når man genbruger en allerede oprettet ansøgning
 • Gravesager Der er nye felter omkring Beskyttelsesniveau samt Afmærkningen omfatter. Disse felter har været efterspurgt af politiet. Der er indlagt mulighed for at filtrere i mappen med Færdigmeldte sager og endelig er der rettet en fejl, så det nu er muligt at genbruge alle oprettede ansøgninger

 

2. januar 2017

rov.vd.dk er blevet opdateret med følgende: 

 • På kortene hvor steddetaljerne tilføjes, er det nu muligt at se Det strategiske vejnet. Find det nye lag ved at klik på det blå lag ikon og læs mere om Det strategiske vejnet her

 • CVR nr. er nu obligatorisk at udfylde for aktører af typen Virksomhed med rollen ”Ansøger/anmelder” i Adressebogen. 
 • På Gravesager og sager af typen Råden over vejareal vedr. materiel er det nu muligt at bede om at få ændre både start- og/eller slutdato. Der er derfor ændret i terminologien i menupunkterne, så det ikke længere hedder Forlæng men Ændring. 
 • Vejdirektoratet har oplevet, at sager, der burde være annulleret, færdigmeldes. Derfor kommer følgende besked og annulleringsmulighed nu på sager af typen Råden over vejareal på statsvej, hvis sagen ikke har været SMS tilmeldt:

 

21. juni 2016

rov.vd.dk er blevet opdateret. Følgende nye tiltag er implementeret:

 • Ny forside på ansøgningsportalen samt mulighed for at finde oplysninger om en konkret sag allerede på denne. Desuden kommer er der nye  indgangssider, så man ikke begynder med at oprette en ny sag, når man vælger en sagstype på forsiden:

 • På sagstypens indgangsside kan man via menupunkterne for oven vælge, om man vil oprette en ny sag, forlænge, færdigmelde mv. Kommer man fra virk.dk, er det denne indgangsside for sagstypen, man lander på. Se eksempel for graveansøgningerne her:

Udklip 

 • På kortet, hvor man kan justere vejstrækning samt indtegne arbejdsområder, er der indført et nyt blåt ikon, som illustrerer, at man har mulighed for at til og fravælge forskellige informationslag på kortet. De enkelte vejmyndigheder har som noget nyt mulighed for at gøre deres egne informationslag tilgængelige for her.
 • Begrænsningen på 4MB på filer, der uploades, er ændret til 8MB. 

 Råden over vejareal vedr. materiel:

 • Det er nu muligt at færdigmelde disse sager, hvis man er færdig før den oplyste slutdato. Vælg Færdigmeld i menuen for oven for at få overblik over hvilke sager, der kan færdigmeldes.
 • Som noget nyt udsendes der nu også en mail til ansøgeren, 72 timer før det oplyste sluttidspunkt.

 

16. december 2015

rov.vd.dk er i dag blevet opdateret til version 3.8 og en række nye tiltag er dermed implementeret:

 • På kortene er det nu muligt at vælge visning af konflikter i specifikke perioder.
 • Sager, der mangler at blive færdigmeldt, fremhæves nu øverst på siden Færdigmeld samt via et ikon i toppen af siden til venstre for indbakke ikonet. Det er kun sager af typen grave samt råden over vejareal på statsvej, der skal færdigmeldes.
 • På siden Søgning er det nu muligt at søge efter sager på Journalnummer.
 • Nødspor er indført som tværprofilelement.

Graveansøgninger:

 • Det er blevet obligatorisk at angive, hvem der er entreprenør på sagen.
 • Såfremt retableringen afvises, skal vejmyndigheden nu angive en frist for, hvornår retableringen skal være udbedret. Denne retableringsfrist kan ses på sagen samt i blanketten, der modtages fra vejmyndigheden i forbindelse afvisningen af retableringen.
 • Følgende hjælpetekst er tilføjet i forbindelse med beskrivelsen af stedet: Beskriv arbejdet der skal udføres, for eksempel ledningsdimensioner og andet, der ikke dækkes af øvrige oplysninger på denne side. Såfremt der arbejdes i asfaltarealer, skal det beskrives, hvordan der reetableres i forhold til asfalt. Maksimalt 1000 tegn.
 • I forbindelse med vedhæftningen af dokumenter er følgende hjælpetekst indsat: Her skal tilføjes de relevante tegninger/skitser for arbejdet. Tegningerne skal være overskuelige og skal sammen med beskrivelsen danne et præcist overblik over arbejdets udførelse og placering. Undlad eksisterende ledninger, som er overflødige for projektet. Øvrige relevante dokumenter vedhæftes ligeledes her

Råden over vejareal på statsvej: Det er nu muligt at søge om forlængelse af en sag inden starts datoen.

Råden over vejareal vedr. arrangement: Gentager et arrangement sig hver måned eller uge, er det nu muligt at oprette disse tilbagevendende arrangementer i en ansøgning.

 

1. juli 2015

Vejdirektoratet har i dag gennemført en opdatering af ansøgningsportalen. Som noget helt nyt er der implementeret en Beskedfunktion på alle ansøgningstyper, som gør det muligt at skrive en besked med vedhæftede filer til sagsbehandleren/vejmyndigheden. Hvordan den nye Beskedfunktion virker, er beskrevet her.

Den nye vejlov er dags dato trådt i kraft. Der er derfor indført et ekstra trin i oprettelsen af ansøgninger om Gravetilladelser henholdsvis ansøgning om Råden over vejareal på statsvej vedrørende koordineringspligten. Felterne er obligatoriske at udfylde og handler om, hvorvidt koordinering er mulig eller ej. Har du som ansøger spørgsmål til udfyldelsen af felterne, skal du kontakte den vejmyndighed, du skal ansøge hos.

I forbindelse med afmærkningsplaner er der indført mulighed for at vælge flere, og det er blevet obligatorisk at uploade en fil, hvis der vælges specifik afmærkningsplan. Når der søges om forlængelse, er det nu obligatorisk at angive en begrundelse i feltet ”Bemærkning”.

For Graveansøgninger er der følgende nyt:

 • Ny Udførelsesmetode betegnet ”Styret underboring/gravning”
 • Felterne ”Arbejdets art”, ”Ledningsnetsdel” og ”Ledningstype” er blevet obligatoriske.
 • Det er blevet obligatorisk at vælge mindst ét ”Tværprofilelement”.

For ansøgninger af typen Råden over vejareal på statsvej er der følgende nyt:

 • Der er indført en ny obligatorisk oplysning vedrørende ”Årsag til hastighedsnedsættelse”.
 • Felterne vedrørende Hastighed er ændret til talfelter. Der kan derfor ikke længere angives ”40/60”.

For ansøgninger af typen Råden over vejareal vedrørende arrangement er der følgende nyt:

 • Ansøger skal angive et konkret starttidspunkt og et sluttidspunkt i forbindelse med oprettelsen af en sag.
 • Det er muligt at angive en kontaktperson ved oprettelsen af ansøgningen, hvis denne er en anden end ansøgeren. Kontaktpersonen tilføjes på trin 6. Arrangementsdetaljer.
 • I de arrangementer, hvor der kan angives et antal deltagere, er det nu muligt at skrive tekst som fx” ca. 100”.

For ansøgninger af typen Generel tilladelse på statsvej er der følgende nyt:

 • Det er muligt at vælge flere faglige kategorier.
 • Der kan tilføjes Vejarbejdsansvarlig ved valg af ”Tilføje privatperson” under Tilføj aktør.

8. april 2015

Brugere med medarbejder NemLog-in med NemID-nøglefiler der er installeret på brugerens PC, kan fra april ikke længere bruge Google Chrome på rov.vd.dk. Chrome understøtter fra version 42 ikke længere den teknik (java), der benyttes sammen med NemID-nøglefiler. Har man et medarbejder-NØGLEKORT til login, skulle der ikke være nogle problemer med at logge ind på rov.vd.dk med Chrome.

Man kan med fordel i stedet benytte Firefox eller Internet Explorer.

11. marts 2015

Vejdirektoratet har i dag gennemført en opdatering. Det er derfor nu muligt at anmelde gravesager og der er indført et trin mere i oprettelsesforløbet. På kortene er der tilføjet et nyt lag, så man kan se vejenes Vejstatus. Der er endvidere foretaget mindre layout rettelser samt ændringer til kortudpegningen for at forbedre brugerens oplevelse ved oprettelsen af ansøgninger. Læs mere om dette i Quickguide til udpegning af stedet.