Indhold start

November 2019

1. januar 2020 indføres der nye spærretider på statsvejene. Skema med spærretider på Vejdirektoratets hjemmeside findes under ”Links” – ”Spærretider på statsvejnettet”. Kun veje med spærretid fremgår af skemaet. Alle arbejder skal benytte de nye spærretider pr. 1. jan. 2020, uanset om tilladelsen er givet i 2019.

September 2019

Når rov.vd.dk 16 september er opdateret gælder generelt for alle ansøgningstyperne, at der er lagt en hjælpetekst ind over kortet, som fortæller, hvordan det bruges. Klik på pilen i højre side af boksen ”Om kortet” og følgende hjælpetekst foldes ud:

Du vil opleve nye advarselstekster i forbindelse med de udpegede strækninger, hvis du søger på veje som vejmyndigheden har registret busruter på, hvis de er registreret som del af det strategiske vejnet, som del af de fast omkørselsruter eller har vejstatus Privat fællesvej. I forbindelse med de enkelte strækninger, kan du nu også se de konkrete spærretider, hvis vejmyndigheden har registreret sådanne på strækningen:

For at gøre det lettere at arbejde med Adressebogen, er det nu muligt at gemme en aktør i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen. Vælg knappen ”Gem i adressebog” når du har udfyldt oplysningerne om aktøren:

Endelig er link til Vejledninger samt muligheden for Skift konto flyttet ned i bunden af siden.

Vejdirektoratet lancerer en forenklet trin løsning til ansøgning om Råden over vejareal på statsveje. Du mødes nu af 6 trin i ansøgningen frem for tidligere 13. De informationerne, du skal levere, er stort set de samme som tidligere, men de er nu samlet i temaerne Hvor, Hvad, Hvordan, Hvornår og Hvem for overskuelighedens skyld. Som ansøger opfordres du til at læse vejledningerne der er indlagt undervejs i trinforløbet. Tag også et kig på den nye Quick guide.

 

Januar 2019

rov.vd.dk er 2. januar 2019 i blevet opdateret med følgende:

  • Nye lag i kortet der viser vejmyndighedens registrerede Busruter samt Helkilometre:

 

  • Mulighed for at genbruge steder fra anden ansøgning. For at genbruge stederne fra en tidligere ansøgning skal du kende sagens løbenummer samt vælge ’Kopier steder fra anden sag’ knappen på første trin i ansøgningsoprettelsen. Knappen findes nederst på siden under kortet.

  • Ny dokumentkategori ’Tegningsbilag/skitse’. Der kan derfor nu vælges mellem følgende kategorier:

  • Visning af navn, telefon og e-mail på Vejdirektoratets Overblikskort samt i kortene i ansøgningsportalen kan fravælges. Dette er indført for at leve op til kravene i Persondataforordningen.

 

  • Ansøgning om Generel tilladelse på statsvej: Det er blevet obligatorisk at udfylde ’Bemærkning til faglige kategori’:

 

  • Gravesager: Det er nu muligt at få udfyldt længden af graveområdet automatisk. Du skal blot klikke på ’Beregn længde’:

 

 

Vi har også indlagt automatik, så du bliver gjort opmærksom, hvis din ansøgning sker på strækninger af typen Privat fællesvej. Der er længere sagsbehandlingstid hos vejmyndigheden på disse sager, da de skal sendes i høring.

Der er ændret i måden Tværprofilerne vælges på, og i den forbindelse er det nu muligt at angive, om arbejdet er Langsgående eller Tværgående:

 

Da der kan forekomme ændringer i det ansøgte tracé, er der indført mulighed for at lave ændringsanmodning til vejmyndigheden herom. Da dette ikke ændrer på start og slutdatoer, er der indlagt et nyt trin i Ændringsanmodningen, hvor du skal vælge, hvad ændringen vedrører:

Vælger du ’Andet’, er det eneste du skal gøre at udfylde en kort beskrivelse i feltet Bemærkning. Bemærk at denne mulighed kun gælder for nye sager oprettet efter denne release. På sager oprettet inden 2/1-2019 vil det fortsat kun være muligt at ændre start og/eller slutdato.  

Endelig er der indført følgende nye Udførelsesmetoder: ’Eksisterende rør’ og ’Pløjning/gravning’.

 

  • Materiel ansøgning: Der kan nu tilføjes ’Bemærkning’ i forbindelse med færdigmeldingen som på de andre ansøgningstyper, og ved ændringsanmodning er det muligt at ændre i tidspunkterne for start og slut.

 

  • Ansøgning om råden over vej på statsvej: For at forenkle ansøgningsoprettelsen er der indført et trin i oprettelsen til angivelse af, hvornår der skal arbejdes. For at illustrere det valgte råderum og eventuelle spærretider på strækningen er der indført et ’Skoleskema’. Skemaet gør det let at udvælge specifikt tidsrum, da dette kan markeres direkte i skemaet:

 Endelig er det som på de andre ansøgningstyper blevet muligt at lave ændringsanmodning, hvis startdatoen ændre sig.