Gå til sidens indhold

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os?

Vejdirektoratet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

CVR : 60729018
Tlf.: 7244 3333
Mail:vd@vd.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Søren Kristensen, på følgende måder:
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Postadresse:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
DPO Søren Kristensen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

Vejdirektoratet indsamler dine persondata for at kunne behandle din ansøgning. Indsamlingen skyldes, at vi skal kunne identificere ansøger for at oplyse sagen fuldt ud og træffe en lovlig og forsvarlig afgørelse i sagen. Vi bruger endvidere oplysningerne til at kunne komme i kontakt med dig i forbindelse med sagen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen af ansøgningen er myndighedsbehandling og retsgrundlaget for behandling er således General Data Protection Regulation (GDPR) art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi behandler alene de oplysninger, du selv har oplyst, dvs. navn, adresse, e-mail, adresse og tlf. nummer. Der er alene tale om behandling af almindelige personoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Under sagsbehandlingen videregives dine personoplysninger når det er krævet til Politiet jf. Loven om of-fentlig vej § 89.

Ved godkendelse af ansøgning vil dine personoplysninger blive vist på Vejdirektoratets Overblikskort (http://oov.vd.dk/OOV-kort/) samt i kortene her på Vejdirektoratets ansøgningsportal (https://rov.vd.dk/). Dette er af hensyn til din koordineringspligt jf. Loven om offentlige veje § 74. Oplysningerne slettes igen når tilladelsen udløber.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor personoplysningerne stammer fra

De behandlede personoplysninger er dem du selv oplyser.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i et arkiveringspligtigt system og vi opbevarer således dine data indtil arkivpligten er løftet.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

Retten til at trække samtykke tilbage

Er der afleveret personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræknin-gen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder hvis der er afleveret personoplysninger om dig

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige gene-relle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at be-skytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Vejdirektoratet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.